Mukhyamantri Apprentice Yojna Booklet 1 Booklet 2 GR Note

About
a. v. parekh technical institute, rajkot

 કોરોના રસીકરણ

હાલ ઓનલાઈન શૈક્ષણિક કાર્ય ચાલુ  હોય, સંસ્થા નાં ૧૮ વર્ષ થી ઉપરની ઉમર નાં તમામ વિદ્યાર્થીઓ ને તેમના વતન/ શહેર/ વિસ્તાર નાં સરકાર માન્ય રસીકરણ કેન્દ્ર પર કોરોના રસી લેવડાવી લેવાની  વિનતી કરવામાં આવે છે.

ડિપ્લોમા એડમિશન-૨૦૨૧  અંગે ની દરેક માહિતી માટે AVPTI College ની Telegram Channel દરેક વિધાર્થીએ જોઈન કરવી 
-------------------------------------------------------
Date: 08-06-2021
INSTITUTE FEE FOR 4th Sem (Regular students)
ALL  4th sem (Regular) students of our institute are informed to pay institute fees  as per circular and schedule.
Date: 05-05-2021
INSTITUTE FEE FOR   6th sem (Regular and Term extension Regular) students
ALL  6th sem (Regular and Term extension Regular) students of our institute are informed to pay institute fees  as per circular and schedule.
Please the following steps to pay for fees online.
2. Select the respective branch.
3. The student will type Enrolment Number in the respective field.
4. After login student has to select their fees as per Category and click on Continue and Pay.
5. After successful payment, the student can download the fee receipt.
Date: 04-05-2021
EXAM FORMS OF SUMMER- 2021 for  6th sem (Regular and Term extension Regular) students
As per GTU circular 6th sem (Regular and Term extension Regular) all students of our institute are informed to fill exam form and do payment as per circular and schedule.
--------------------
Date: 23-04-2021
તમામ વિદ્યાર્થીઓને જણાવવાનું કે  જીટીયુ પરીપત્ર મુજબ  બાકી રહેલ તમામ વિન્ટર -૨૦૨૦ ની MCQ  બેજડ પરીક્ષાઓ  માટે  ઓનલાઈન Pre Check trial Test  નું સેડ્યુલ  આપેલ છે... - Official Circular
-----------------   **** -------  ****.  --------
Date: 22-04-2021
એ. વી. પી. ટી. આઈ, રાજકોટ સંસ્થાના ડિપ્લોમા ઈન આઈ. સી અભ્યાસક્રમ ના વિદ્યાર્થીઓ કે જેઓને સેમેસ્ટર 1 થી 6 માં GTU ની SUMMER-2021 EXAM  માં જે વિષયોની REMID/INTERNAL/VIVA(PRACTICAL) COMPONENTS ની REMID (BACKLOG) પરીક્ષાઓ આપવાની થતી હોય, તેવા વિદ્યાર્થીઓ એ આ અંગેની માહિતી નીચે દર્શાવેલ GOOGLE LINK માં તા: 1/05/2021 સુધીમાં સબમિટ કરવાની રહેશે. 

Date: 20-04-2021
 • સેમેસ્ટર 4 રેગ્યુલર અને  સેમેસ્ટર 6 રેગ્યુલરની પ્રેક્ટિકલ એક્ષામીનેશન -  viva ના ડેટાઇલ ટાઈમ  ટેબલ અને જરૂરી વિગતો  માટે દરેક વિદ્યાર્થીઓએ તેમના વિભાગ નો તાત્કાલિક  સંપર્ક કરવાનો રહેશે 

GTU Summer યુનિવર્સીટી પરીક્ષા 2021 - ઓફિશ્યિલ Circular  : Click Here
Date: 16-04-2021
GTU Online MCQ Exam University Help Line Numbers : Click Here
Date: 07-04-2021
GTU Winter 2020 Exam - Conduction of Online MCQ Mode Exam - ઓફિશ્યિલ Circular - Click Here
Date: 16-02-2021
સંસ્થા ખાતે હાલ અભ્યાસ કરતા તમામ  વિભાગ ના પ્રથમ સેમેસ્ટર  તથા  સી ટુ ડી  ના વિદ્યાર્થીઓ માટે ખાસ સૂચના 
સંસ્થા ની ફી  માટે  નીચે ની લિંક પર ક્લિક કરવું 
Sem 1 regular and C TO D institute fees....end date 19/02/2021
-------------------------------------------
તા . 07-01-2021 - કોરોના વૈશ્વિક મહામારી ને અંતર્ગત પોસ્ટ લોકડાઉન માં કોલેજ રી -ઓપન કરવા બાબત - કોલેજ ખાતે હાલ ફાયનલ યર માં અભ્યાસ કરતા વિદ્યાર્થીઓ માટે ખાસ સૂચના 
તાજેતર માં જાહેર થયેલા ગુજરાત સરકાર ના શિક્ષણ વિભાગ ના પત્ર અનુસાર જે  વિધાર્થીને  કોલેજ ખાતે ઓફ આઈન  ભણવા આવવું છે તેવા વિદ્યાર્થીઓ એ ફરજિયાત offline સંમતિ માટેનું ફોર્મ ભરવાનું રહેશે. તે માટેની સુચના ફોર્મમાં લખેલી છે તેને અનુસરવાનું રહેશે. આપેલ પત્રકમાં ત્રણ પાનાં છે. તેમાંના પહેલા બે પત્રક હા માટેના છે. ત્રીજું પાનું નાં માટેનું છે.
 જે વિધાર્થીઓએ online ભણવા માંગે છે. તેમનું ઓનલાઈન ટીચીંગ ચાલુ રહેશે
વધુ માહિતી માટે આપના વિભાગ ના ક્લાસ મેન્ટર નો સંપર્ક કરવાનો રહેશે .
વાલી નું સંમતિ પત્ર : http://www.avpt.cteguj.in/uploads/4732/POST_LOCKDOWN_2021.pdf
-----------------------------------------------------
Dear Parents,Students 
As per order passed by Gujarat Government, college  will remain closed for teaching till 17th MAY 2020 for students to avoid spread of Corona.Please keep on visiting website.
Updates Shall be intimated on website.
You all are requested to go through news paper and TV . It's our duty to maintain healthiness of our society. Please follow all the guidelines to prevent spread of Corona.- A.V.P.T.I.
 • As per GTU circular dated 24/03/2020 , It is hereby informed to all concerned that all Theory and Practical Summer 2020 Examination for all courses are postponed till further orders as a precautionary measure against the threat of COVID-19. It is advised to keep visiting GTU website for regular updates regarding the new schedule for Summer 2020 Examination.

 • As per Circular of education department Gandhinagar issued on date 15/03/2020, This is to inform you all that 2nd Semester's Midsem exam and /4th & 6 th Semesters' Remid for all courses are postponed till further orders as a precautionary measure against the threat of COVID-19.

__________________________________________________________________________________________
Amrutlal Virpal Parekh Technical Institute abbreviated as AVPTI was found out in the year of 1948 by the help of a generous donor of that era known asSheth Amrutlal Virpal Parekh. He donated INR - 1,05,0001 in the currency of that time, with the help of which Wireless Telegraphy course was first to start in this campus & in the country! It is worth to mention that to fulfill the vision of Sheth Shree A.V. Parekh, the Principal of D.H. Arts & Science College in year of 1948, Shree R.K. Yagnik played a vital role & made it a success. Afterwards many courses such as Advanced Radio Communications, Television, Wireless Communications etc. were started on certificate level & made a benchmark of quality students as output which were placed gladly by top companies and institutions around the globe. Currently on the requirement of changing time Institution offers Diploma Level courses on branches of Engineering and Design such as Bio-Medical, Computer, Instrumentation & Control, Electrical, Electronics & Communications and Computer Aided Costume Design. The institution is equipped with more than 100 Teaching & Administrative staff, 5 buildings, 3 hostels, staff quarters & 2 under construction buildings. The institute also offers a central library with vast range of books, magazines and articles. The inner soul of this place always keeps faculties and students self motivated towards new limits of work & innovation. AVPTI is not just an institution but a vast & evergrowing family of technocrats…

Vision 
 • To cater skilled engineers having potential to convert global challenges into opportunities through embedded values and quality technical education.
Mission
A.V.Parekh Technical Institute is committed to
 • M1:  Impart quality technical education and prepare diploma engineering professionals to meet the need of industries and society.
 • M2: Adopt latest tools and technologies for promoting systematic problem solving skills to promote innovation and entrepreneurship.
 • M3: Emphasize individual development of students by inculcating moral, ethical and life skills.
College Infrastructure Statistics : 

Academic Buildings : 6 Nos. (Main Building, Old Building, Computer Building, Electrical Building, Bio-Medical Building, LRUC/EC Building)

Hostels Data : 

 • Marconi Boys Hostel : 22 Rooms and 54 Students
 • Tagore Boys Hostel : 48 Rooms and 75 Students
 • AVPTI Girls Hostel : 32 Rooms and 70 Students"Winners do not do the different things.... but, they do the things differently..."

The A.V. Parekh Technical institute, Rajkot has been one of the oldest Government institutions imparting quality technical education since 1948. At present Diploma in Electronics & Communication, Instrumentation & Control, Bio-Medical, Electrical, Computer and Computer aided costume design & Dress making courses are being run, with the total intake capacity of 870 students. All the departments have well-qualified and dedicated faculties and well-equipped laboratories. We impart quality engineering education through sound theoretical knowledge, hands on practices, computational skills, with an amalgamation of exposure to recent technologies through Industrial Visits and Expert Lectures.
We provide ample platforms to the students for enabling them to participate in various Technical, Spiritual, Sports, Social Welfare and cultural activities/events. I feel privileged to state that, having imbibed ethical values along with technical education our "Team Kartavya" (comprising of 300 plus students) has bagged i-SCALE 2016 Award from Gujarat Technological University for the best social welfare contributors in the state.
The placement cell of this institute is marshalling optimum resources to dish out job opportunities to the students at the institute campus. The dedicated team conducts pre-placement trainings for the students mentoring them for technical, personality development skills, aptitude tests, entrepreneurship facets etc., for enabling them to easily grab the job opportunities at their door step. The value aided innovative programmes in various facets have significantly improved job prospectus and the institute has become an apple in the eyes of multi-national companies.
The several members of Alumni association of this institute are now, big-wigs, holding key positions in Government, Semi-Government and Non-Government organizations in India and abroad. The association of the alumni actively supports the institute by donating books, awarding scholarships, medals and other solicited assistances. The Alumni association is instrumental in overall development and welfare of the institute.

All the technical and non-technical activities have been guided meticulously by the various committees and statutory bodies / associations. I wish to record deep sense of gratitude for their untiring efforts and whole hearted cooperation , making the institute, unique not only in India but also abroad.


Dr. A. S. Pandya
Principal A.V.P.T. Institute

Official On Social Media As
Stay Connected ....

  Visitor Count: 272276             Last Updated on :2021-07-16